HAPPY PLACE TO WORK ARAŞTIRMA EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. GİZLİLİK POLİTİKASI

Son Güncelleme Tarihi : 04.06.2021

KIŞISEL VERILERINIZIN KORUNMASINA İLIŞKIN BILGILENDIRME

Happy Place to Work Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.Şti. (“HPW” olarak anılacaktır.) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, HPW’nin koruması altındadır. HPW, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, HPW tarafından HPW Gizlilik Politikası kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, HPW tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı gruplarına, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. 

HPW, web siteleri, etkinlikler, konferanslar, müşteri katılımları, anket ve değerlendirme araçları, işyeri akreditasyonları ve iş geliştirme faaliyetleri veya bunlarla ilintili olarak sizin ya da çalıştığınız şirketin paylaştığınız kişisel verileri toplar. Topladığımız kişisel  veriler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları gibi hususlar nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olmakla birlikte HPW tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik: Bu veri kategorisi ad, soyad bilgililerini ifade etmektedir. 

İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi e-posta adresi, sabit telefon ve cep telefonu bilgilerini ifade etmektedir. 

Demografik Bilgiler: Bu veri kategorisi yaş, cinsiyet, çalışma süresi, departman ve pozisyon bilgilerini ifade etmektedir. 

Şirket Bilgileri: Çalıştığınız şirket adı, iş türü, şirket, sektör, şirket büyüklüğünü ifade etmektedir.

II. KIŞISEL VERILERIN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

– Anket forlarının size ulaştırılması,

– Bireysel anket raporunun size ulaştırılması,

– Anket verilerinin analizi, kategorilere ayrılması, yorumlanması ve rapor haline getirilmesi,

– Mobil cihazınız ya da bilgisayarınız üzerinden HPW’ye ait uygulamaları kullanmanız durumunda işlem ve bilgi güvenliğinizin sağlanması ve kimlik doğrulama

– Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, yenilikler, kampanya, indirim, fayda, koşul gibi hususlardan haberdar edilmeniz,

– Etkinlik, eğitim vb. faaliyetler hakkında bilgilendirilmeniz,

– İş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması,

– Bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması.

III. KIŞISEL VERILERIN AKTARILMASI

HPW, kişisel verilerinizi bu Politika’da yer verilen amaçlarla Kanun ve sair mevzuat kapsamında aşağıdaki yurt içi ve yurt dışındaki alıcı gruplarına aktarabilecektir:

– HPW’nin hizmet aldığı araştırma şirketlerine,

– Ürün ve hizmetlerin sunulması, tanıtılması ve benzeri amaçlarla işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımıza,

– Eğitmenler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalara,

IV. KIŞISEL VERI TOPLAMANIN YÖNTEMI VE HUKUKI SEBEBI

Kişisel verileriniz anket araştırması, mobil uygulamalar, web sitesi, kısa mesaj, elektronik posta ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanıza ya da Kanun’un 5 ve 6. maddeleri veya sair mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu Politika’da yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,

– HPW’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

– Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, HPW’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

V. KIŞISEL VERILERIN KORUNMASINA YÖNELIK HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle HPW’ye başvurarak,

– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

– İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

– Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

– Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

VI. İLETİŞİM

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı, “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu”nun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak noter vasıtasıyla, “Happy Place to Work Araştırma Eğitim ve Danışmanlık Ltd.Şti.” adresine iletebilir veya şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak info@happyplacetowork.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

HPW’nin, araştırma ya da sunduğu hizmetlere ilişkin olarak pazarlama ve tanıtım amacıyla göndereceği e-postaları almak istemiyorsanız, gönderilen e-postada yer alan üyelikten ayrıl bağlantısına tıklayabilirsiniz. E-posta gönderimleri ile ilgili sorularınızı +90 (212) 318 01 42 nolu telefonu arayarak ya da https://happyplacetowork.com.tr/tr/iletisim/ adresindeki iletişim formunu doldurarak bize iletebilirsiniz.

VII. POLİTİKA HAKKINDA

Bu Politika HPW tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. HPW, bu Politika’da, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. HPW tarafından yapılacak değişiklikler, Politika’nın https://happyplacetowork.com.tr/tr/gizlilik adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Politika’daki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.

 

HAPPY PLACE TO WORK ARAŞTIRMA EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. ÇEREZ POLITIKASI

Son Güncelleme Tarihi : 04.06.2021

HPW Çerez Politikası, Happy Place to Work Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.Şti. (“HPW” olarak anılacaktır.) bünyesindeki internet siteleri ve uygulamalarında kullanılabilecek çerezler ve benzeri teknolojiler (hep birlikte “çerez” olarak anılacaktır.) konusunda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Her bir HPW internet sitesi ve uygulaması farklı amaç ve özelliklere sahip olduğundan, her bir internet sitesi ve uygulaması için aşağıdaki bilgiler de çeşitlilik gösterebilecektir.

HPW internet sitelerini ve uygulamalarını kullanmanız halinde, HPW Çerez Politikası kapsamında çerez ve benzeri teknolojiler kullanılabilir. Örneğin, kullandığınız web tarayıcısının türü ve işletim sistemi, internet servis sağlayıcınızın adı, İnternet Protokolü (“IP”) adresi, yazılım sürümü, coğrafi konum bilgileri gibi sizden otomatik olarak bazı bilgileri toplayabilir (örneğin, IP adresi veya bağlantı için kullanılan baz istasyonunun konumu gibi) ve/veya web sitelerimize erişim için kullandığınız alan adı, işletim sistemi gibi verileri toplayabilir. Ayrıca, tarama davranışlarınız hakkında sitelerimizi ziyaret ettiğiniz tarih ve saat, yerler, web sitelerimizi görüntülemek veya kullanmak için harcadığınız zaman, kaç kez gibi bilgiler toplayabiliriz. Web sitelerimizi takip etme sürecinin tüm ayrıntıları dahil olmak üzere, diğer tıklama akışı veya web sitesi kullanım verilerine ve/veya web sitelerimizi açtığınız, ilettiğiniz veya tıkladığınız e-postalara veya reklamları nasıl takip ettiğinize ilişkin bilgileri toplayabiliriz. Toplanan kişisel verileriniz aşağıda ve HPW Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaç ve yöntemlere uygun olarak işlenebilir.

ÇEREZ NEDIR?

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda (veya akıllı telefonlar ve tabletler gibi internet özellikli diğer cihazlarda) depolanabilecek dosyalar veya bilgi parçacıklarıdır. Bir çerez genellikle; alındığı internet sitesinin adını, çerezin “ömrünü” (ör. cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı) ve genellikle tesadüfi şekilde oluşturulan kendine özgü bir sayısal değeri içerir. Çerezler, tarayıcı oturumunuz sırasında veya internet sitemize yapacağınız bir sonraki ziyaretiniz için eylemlerinizi ve tercih ettiğiniz ayarları kaydeder. İnternet sitelerimizi tekrar ziyaret etmeniz halinde, bu bilgiler sunucuya geri gönderilecektir. Bu sayede bilgisayarınız veya mobil cihazınız otomatik olarak yeniden tanınmaktadır ve örneğin tercih ettiğiniz ayarlar sizin kolaylığınız için otomatik olarak yüklenmektedir. Çerezler, HPW internet sitelerini veya uygulamalarını her ziyaret ettiğinizde bunları ayarlamanıza gerek kalmaması avantajını sunmaktadır.

ÇEREZLERIN KULLANIM AMAÇLARI NELERDIR?

Çerezler, internet sayfaları arasında etkin bir şekilde geçiş yapmanızı sağlamak; internet sitelerinin kullanımını kolaylaştırmak; internetteki görünürlüğümüzü ve reklamları içerik, grafik ve teknoloji açısından ihtiyaçlarınıza göre geliştirmek için tercihlerinizi takip etmek; genel olarak kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve iyileştirmek; internet sitelerimiz için kullanım verilerini istatistiksel olarak değerlendirmek ve internet sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmak gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

Bunların yanı sıra, çerezler; hizmetlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek ve/veya gelecekte internet sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir.

ÇEREZ TÜRLERI NELERDIR?

Çerez yönetimi bakımından:

Birinci Taraf Çerezleri: Tarafımızca oluşturularak internet sitesine konulan ve bizim kontrolümüzde olan çerezleri ifade etmektedir.

Üçüncü Taraf Çerezleri: İşbirliği yaptığımız üçüncü taraf firmalar tarafından oluşturulan ve yönetilen çerezler üçüncü taraf çerezleri olarak adlandırılmaktadır.

Saklama süresi bakımından:

Oturum Çerezleri: Sadece tarayıcınız açıkken mevcut olan ve tarayıcınız kapanınca silinen çerez tipidir.

Kalıcı Çerezler: Tarayıcınız kapandıktan sonra belirli bir sona erme tarihine kadar kalıcı olan çerez türüdür. Bunlar, tarayıcınızı açıp internette tekrar gezindiğinizde internet siteleri tarafından bilgisayarınızı tanımak için kullanılabilir.

Kullanım amacı bakımından:

Gerekli Çerezler: İnternet sitelerinin etkin çalışmasını sağlamak, internet siteleri aracılığıyla sizin için çeşitli hizmetleri sağlamak ve güvenli alanlara erişim gibi bazı fonksiyonları yerine getirmek için gereklidir.

Performans Çerezleri: İnternet sitesindeki dil ayarları gibi kullanıcı tercihlerinin kaydedilmesini sağlayarak, kullanıcıya geliştirilmiş ve kişisel bir deneyim sunulmasını amaçlamaktadır.

Analitik Çerezler: İnternet sitelerinin kullanımını analiz etmek, daha etkin pazarlama faaliyetleri gerçekleştirebilmek için web analitik araçları tarafından internet sitesinde geçirilen süre, kullanılan sayfalar, tıklama bilgileri, bir sayfada kalma süresi gibi istatistiki bilgilerin toplanması için kullanılır.

Reklam Çerezleri: Bu çerezler siz ve ilgilendiğiniz konular ile internet üzerinde gezinme alışkanlarınız ile ilgili bilgi toplar. Aynı reklamların sürekli tekrarlanmasını engelleme, reklamların düzgün bir şekilde gösterilmesi ve bazı durumlarda ilgi alanlarınıza göre reklam gösterimi gibi işlevlerin uygulanmasını sağlar.

ÇEREZ TERCIHLERI NASIL DEĞIŞTIRILIR?

Birçok internet tarayıcısı, çerezleri varsayılan ayar olarak kabul etse de, tarayıcınızın ayarlar bölümünden çerezleri reddedebilir veya silebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tarayıcınızın yardım ekranına başvurun.

Çerez tercihleriniz, kullandığınız tarayıcı üzerinden yönetildiği için, farklı bir tarayıcı kullandığınızda ya da yeni bir bilgisayar satın aldığınızda reddetme tercihlerinizi de yenilemeniz gerekecektir.

HPW, çerezleri Gizlilik Politikası kapsamında kullanmakta olup, çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Politikasını değiştirme hakkını saklı tutar.

 

HAPPY PLACE TO WORK ARAŞTIRMA EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. WEB GIZLILIK VE GÜVENLIK POLITIKASI

Son Güncelleme Tarihi : 04.06.2021

HPW Web sitesi (www.happyplacetowork.com.tr), Happy Place to Work Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.’ne aittir ve bu adresi ziyaret eden siz müşterilerimizin bilgi güvenliği HPW için büyük önem taşır.

Bu metin, bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

Kişisel bilgilerinizi paylaşmaksızın Web sitemizi dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel bilgileriniz tarafımızdan, sadece sizin bilginiz kapsamında temin edilir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz HPW tarafından korunur ve korunmaya devam edecektir.

Adınız ve soyadınız, posta adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi bilgileriniz tarafınızdan Web sitemize verildiğinde kaydedilir.

E-posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz e-postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz.

Web sitemizde HPW tarafından işletilmeyen diğer Web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu Web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından HPW’nin sorumlu olmadığını belirtiriz.

Son olarak, HPW’nin gizlilik politikalarını değiştirmesinin mümkün olduğunu hatırlatır, bu nedenle Güvenlik ve Gizlilik sayfalarımızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.